DAILY DEPOSIT SCHEME GK CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY
दैनिक जमा योजना (DDS)
अवधि सामान्य ब्याज दर
3 माह 7.50%
6 माह 11.25%
12 माह 12.75%
24 माह 13.00%
60 माह 14.1%